Don't be a bird brain!

Posted by Eben Muse on 26/04/2024

Grabbing your attention with this beautiful picture of a Kestrel (Cudull Coch)! Now that the rain has subsided a little, it's a good time to remind everyone that we share our crags with many other creatures, notably our feathered friends who like to nest where we like to climb.

Bird nesting season usually takes place between March and September each year with many species fledging earlier in the season. Nest sites also can move so here at the BMC we are actively monitoring nest sites with the help of the climbing community. Protecting our feathered friends is both cool and the right thing to do!

Policy & Campaigns Officer (Wales) Eben Muse says, “The British Mountaineering Council has a really strong record of managing a network of climbing restrictions nationally so that we don't accidentally commit an environmental crime (to disturb a bird's nest is a crime) and also to ensure that we are able to enjoy responsible access to these places going forward.

“Climbers adhering to these restrictions are protecting themselves from prosecution, and our natural spaces from further decline - sadly one in six of our species is at risk of extinction from Wales.

“Access changes due to nesting birds this season can all be found here on the BMC Regional Access Database (RAD), so please take a look to familiarise yourself with these temporary updates.

“Through adherence, we have earned the right as a climbing community for these temporary restrictions to be targeted and evidence based. However, there have been some sightings of climbers seemingly unaware of climbing bans due to nesting birds. 

“If you see a bird in distress near climbers or someone climbing on a restricted sector, you would be doing everyone a favour in approaching and politely informing them of the restriction and introducing them the very useful RAD app on your phone.

"Climbers have been prosecuted for disturbing birds in the past. UKClimbing.com logbooks also have RAD integration (screenshots in the comments) and if you download the BMC RAD app (available on both app stores) it works offline, so there really is no excuse! Guidebooks quickly become out of date. You check the weather before getting out, so why not build in checking the access into your routine? 

“If you believe there are birds nesting at sites with no restrictions, please email myself at eben.muse@thebmc.co.uk or Tom Carrick tom.carrick@thebmc.co.uk or talk to your lovely local access rep.”

Help nesting birds!

And if you support this kind of work why not think about joining the BMC? Not only do you get a 15% discount off Cotswold Outdoor, Snow+Rock and Runners Need stores plus £15 million Worldwide Combined Liability Insurance and £10,000 Personal Accident Insurance cover, but you’re also helping to support access and conservation work exactly like this. 

 

Diweddariadau mynediad dringo hanfodol ar gyfer tymor nythu adar

 

Dyma Gudull Coch hardd i dynnu eich sylw!

Nawr bod y glaw wedi ysgafnu rhywfaint, mae'n amser da i atgoffa pawb ein bod yn rhannu ein creigiau gyda llawer o greaduriaud eraill, yn enwedig gydag ein ffrindiau pluog sy'n hoff o nythu lle rydyn ni'n hoffi dringo.

Fel arfer, mae tymor nythu adar yn digwydd rhwng mis Mawrth a mis Medi bob blwyddyn gyda llawer o rywogaethau yn cychwyn yn gynharach yn y tymor. Gall safleoedd nythu hefyd symud felly mae’r BMC wrthi'n monitro safleoedd nythu gyda chymorth y gymuned ddringo. Mae amddiffyn ein ffrindiau pluog yn cŵl ond hefyd, dyna yw’r peth moesol i'w wneud!

Dywedodd Eben Muse, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd (Cymru), "Mae gan Gyngor Mynydda Prydain record gref iawn o reoli rhwydwaith o gyfyngiadau dringo yn genedlaethol fel nad ydym yn cyflawni trosedd amgylcheddol ar ddamwain (mae tarfu ar nyth aderyn yn drosedd) a hefyd i sicrhau ein bod yn gallu mwynhau mynediad cyfrifol i'r lleoedd hyn yn y dyfodol.

"Mae dringwyr sy'n cadw at y cyfyngiadau hyn yn amddiffyn eu hunain rhag cael eu herlyn, a'n mannau naturiol rhag dirywiad pellach - yn anffodus mae un o bob chwech o'n rhywogaethau mewn perygl o ddiflannu o Gymru.

"Gellir gweld newidiadau mynediad oherwydd adar sy'n nythu y tymor hwn yma ar Gronfa Ddata Mynediad Rhanbarthol y BMC (RAD), felly ymgyfarwyddwch eich hun â'r diweddariadau dros dro hyn.

"Trwy weithio gyda’r rhwystradau hyn, rydym wedi ennill yr hawl fel cymuned i'r cyfyngiadau gael eu targedu a'u seilio ar dystiolaeth. Fodd bynnag, mae'n ymddangos nad oedd rhai dringwyr yn ymwybodol o waharddiadau dringo oherwydd adar sy'n nythu. 

"Os ydych chi'n gweld aderyn mewn trallod ger dringwyr neu rywun yn dringo ar sector cyfyngedig, byddech chi'n gwneud ffafr i bawb i’w hysbysu'n gwrtais am y cyfyngiad a chyflwyno'r ap RAD defnyddiol iawn iddyn nhw ar eich ffôn.

"Mae dringwyr wedi cael eu herlyn am darfu ar adar yn y gorffennol.

Mae gan wefan UKClimbing.com integreiddiad RAD (llun yn y sylwadau) ac os ydych chi'n lawrlwytho'r ap RAD BMC (ar gael ar y ddwy siop apiau) mae'n gweithio heb gysylltiad we, felly does dim esgus mewn gwirionedd! Mae tywyslyfrau yn mynd yn hen yn gyflym. Rydych chi'n gwirio'r tywydd cyn mynd allan, felly beth ddechrau creu arfer o edrych ar y mynediad i'ch trefn arferol?

"Os ydych chi'n credu bod adar yn nythu mewn safleoedd heb unrhyw gyfyngiadau, anfonwch e-bost at eben.muse@thebmc.co.uk neu Tom Carrick tom.carrick@thebmc.co.uk neu siaradwch â'ch cynrychiolydd mynediad lleol hyfryd."

Ac os ydych chi'n cefnogi'r math yma o waith, beth am feddwl am ymuno â'r BMC? Nid yn unig ydych chi'n cael gostyngiad o 15% oddi ar siopau Cotswold Outdoor, Snow+Rock a Runners Need yn ogystal â £15 miliwn o Yswiriant Atebolrwydd Cyfunol ledled y byd a sicrwydd Yswiriant Damweiniau Personol o £10,000, ond rydych hefyd yn helpu i gefnogi mynediad a gwaith cadwraeth yn union fel hyn. 

 


JOIN THE BMC: save 25% on your first year's membership

The BMC works for climbers like you. Benefits include:

  • Access to BMC Travel Insurance
  • Register for Mountain Training award schemes
  • £15 million worldwide Combined Liability insurance
  • Personal Accident Cover 
  • Retail discounts

Find out more about BMC membership benefits

WATCH: 'What's so great about the BMC' on BMC TV


« Back

Post a comment Print this article

This article has been read 240 times

Post a Comment

Posting as Anonymous Community Standards
3000 characters remaining
Submit
Your comment has been posted below, click here to view it
Comments are currently on | Turn off comments
0

There are currently no comments, why not add your own?

BMC MEMBERSHIP
Join 82,000 BMC members and support British climbing, walking and mountaineering. Membership only £16.97.
Read more »
BMC SHOP
Great range of guidebooks, DVDs, books, calendars and maps.
All with discounts for members.
Read more »
TRAVEL INSURANCE
Get covered with BMC Insurance. Our five policies take you from the beach to Everest.
Read more »