British Paraclimbing Series

Posted by Zoe Spriggins on 27/03/2023

The British Paraclimbing Series return to 2023, with three events in England, Scotland and Wales.

FULL RESULTS: Paraclimbing Series Round 1

Podium Shots

AL Male

1 Martin Heald

2 Jonathan Shield

3 Barry Whale

AL1 Male

1 Will Ruane

AL2 Female

1 Jo Newton

AU2 Male

1 Sebastian Musson

AU3 Male

1 Matt White

2 Matthew Styles-West

RP3 Female

1 Anna Knight

2 Anita Aggarwal

RP3 Male

1 Luke Smith

B2 Male

1 Wilson Wu

Open Female

1 Sophie Boyd

 

For Round 1 of the Series, we are heading to Beacon Climbing Centre, Caernarfon
Date: 21 May 2023
Categories: RP1, RP2, RP3, B1, B2, B3, AU, AL and Open
Each category will face two qualifying routes and a final route. 
Entry
Registration opens at 8am 24 April 2023 and closes at Midday on 15 May 2023
 
All categories £40
 
All competitors under the age of 18 must be accompanied by one parent/guardian only, but loco parentis can be used where required. If a parent/guardian, spectator or coach volunteers to assist in the running of the competition on the day, this will be in addition to the accompanying adult.
 
Late entries will not be accepted.
 
To enter you must complete our online booking form, with successful payment, by the entry deadline. Forms without payment will NOT be accepted.
 
All competitors MUST be a current member of the BMC, Mountaineering Scotland or Mountaineering Ireland to enter.
 
Format
There are two qualification routes per category, there will be no isolation for these routes. The starting order for the first qualifying route is random. Then the starting order for the second qualifier is the same as the first but staggered halfway. E.g. If there are 20 competitors in the category, number 11 will climb first on the second qualifier.
As per the international standard, route Demonstration videos will be available up to 1 hour prior to qualification beginning.
 
For the finals, all finalists will be held in an isolation zone. There will be a six minute observation of the final route, and then the finals are climbed on-sight.
 
Rules
It is important to read the Rules for this event. The Rules can be found here
 
 
If you haven’t used the online booking system before, then you will need to create an account to log in.
 
Event Details
 
Early Registration is open to all categories on Friday 19 May 2023 from 4-7:30pm,
 
 • Warm up is available from 08:15am on both Saturday and Sunday
 • A quiet room will be made available on the day for those who might require a quiet space.
 • Tea and coffee facilities will be made available in the climbing arena.
 • A fully accessible toilet is available on the same level as the climbing.
 • If your access requirements have not been covered in the above information, please get in touch so additions can be made.
 • Warning: This provisional schedule has to be confirmed after registration has closed and will depend of the number of registered athletes- the isolation and finals time may be moved forward depending on competitor numbers
Provisional Timetable:
 
Sunday 21 May:
 
Registration: Sunday 21 May, 08:15am -09:00am
 
Qualification: 10:30am- Q2 will start straight after Q1 ends as long as 50mins rest period for climber 1 on Q2 has lapsed.
 
Isolation Opens: 16:00 and closes 17:00
 
Finals start at 17:30
GB Paraclimbing Team
Those wishing to be considered for the Paraclimbing team, should complete the following Medical form for Classification purposes. Please use the relevant IFSC form found via this link
 
Medical forms must be submitted to Zoe@thebmc.co.uk
 
The selection policy is available for public consultation which can be found here and will be confirmed prior to this event taking place.
 
Please note, anyone joining the team will need to undergo International Classification at the first International event.
 
CANCELLATION POLICY
 
If you cancel with less than five business days of the competition - you will not be entitled to a refund.
 • If you cancel more than five business days before the competition - you will receive a 50% refund of the cancelled round/s.
 • If a competition is cancelled due to an unforeseen circumstance - you will be entitled to a full refund.
FURTHER INFORMATION
Contact Zoe Spriggins (BMC Competition Program Manager) Tel: 0161 438 3313 / Email: zoe@thebmc.co.uk
 
 
 

Cyfres Paraddringo Prydain

 
Postiwyd gan Zoe Spriggins ar 27/03/2023
 
Bydd Cyfres Paraddringo Prydain yn dychwelyd yn 2023, gyda thri digwyddiad yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.
 
Ar gyfer Rownd gyntaf y Gyfres, rydym yn mynd i ganolfan ddringo’r Beacon, yng Nghaernarfon
 
Dyddiad: 21 Mai 2023
 

Categorïau: RP1, RP2, RP3, B1, B2, B3, AU, AL ac Agored

Bydd pob categori yn wynebu dau lwybr cymhwyso a llwybr terfynol.
Mynediad
 
Bydd cofrestru yn agor am 8yb 24 Ebrill 2023 ac yn cau am hanner dydd ar 15 Mai 2023
 
Pob categori £40

Rhaid i bob cystadleuydd dan 18 oed fod yng nghwmni un rhiant/gwarcheidwad yn unig, ond gellir defnyddio loco parentis lle bo angen. Os bydd rhiant/gwarcheidwad, gwyliwr neu hyfforddwr yn gwirfoddoli i gynorthwyo gyda rhedeg y gystadleuaeth ar y diwrnod, bydd hyn yn ychwanegol at yr oedolyn sydd gyda nhw.
 
Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn.

I gystadlu mae'n rhaid i chi gwblhau ein ffurflen archebu ar-lein, gyda thaliad llwyddiannus, erbyn y dyddiad cau. NI FYDD ffurflenni heb daliad yn cael ei dderbyn.

RHAID i bob cystadleuydd fod yn aelod cyfredol o'r BMC, Mountaineering Scotland neu Mountaineering Ireland er mwyn cystadlu.
 
Fformat
Mae dau lwybr cymhwyster fesul categori, ni fydd rhaid ynysu ar gyfer y dreingfeydd hyn. Mae trefn gychwynnol y ddringfa gymhwyso gyntaf ar hap. Yna mae'r drefn gychwynnol ar gyfer yr ail gêm rhagbrofol yr un peth â'r cyntaf ond yn raddol hanner ffordd. E.e. Os oes 20 o gystadleuwyr yn y categori, bydd rhif 11 yn dringo gyntaf ar yr ail gystadleuaeth ragbrawf.
Yn unol â'r safon ryngwladol, bydd fideos Arddangos dringfeydd ar gael hyd at 1 awr cyn i'r rhagbrofion ddechrau.

Ar gyfer y rowndiau terfynol, bydd pawb sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu dal mewn parth ynysu. Bydd y ddringfa derfynol yn cael ei harsylwi am chwe munud, ac yna bydd y rowndiau terfynol yn cael eu dringo ar yr edrychiad cyntaf.
 
Rheolau
 • Mae'n bwysig darllen y Rheolau ar gyfer y digwyddiad hwn. Gellir dod o hyd i'r Rheolau yma
 • YMUNWCH: Dewch yn aelod o'r BMC, gan gychwyn o £2.08/ mis
 • Os nad ydych wedi defnyddio’r system archebu ar-lein o’r blaen, yna bydd angen i chi greu cyfrif i fewngofnodi.
 • Manylion y Digwyddiad
 • Mae Cofrestru Cynnar yn agored i bob categori ar ddydd Gwener 19 Mai 2023, 4-8yh,
 • Mae bydd cynhesu i fyny ar gael o 08:15yb ar ddydd Sadwrn a dydd Sul
 • Bydd ystafell dawel ar gael ar y diwrnod ar gyfer y rhai a allai fod angen lle tawel.
 • Bydd cyfleusterau te a choffi ar gael yn yr arena ddringo.
 • Mae toiled cwbl hygyrch ar gael ar yr un lefel â'r dringo.
 • Os nad yw eich gofynion mynediad wedi'u cynnwys yn y wybodaeth uchod, cysylltwch â ni fel y gellir gwneud ychwanegiadau.
 • Rhybudd: Mae'n rhaid cadarnhau'r amserlen dros dro hon ar ôl i'r cofrestru ddod i ben a bydd yn dibynnu ar nifer yr athletwyr cofrestredig - gellir symud yr amser ynysu a'r rownd derfynol ymlaen gan ddibynnu ar nifer y cystadleuwyr
Amserlen Dros Dro:

Dydd Sul 21 Mai:
Cofrestru: Dydd Sul 21 Mai, 09:00yb -10:00yb
Rhagbrawf: 10:30am- Bydd Rh2 yn cychwyn yn syth ar ôl i Rh1 ddod i ben cyn belled â bod cyfnod gorffwys o 50 munud ar gyfer dringwr 1 ar Rh2 wedi dod i ben.
Ynysu yn agor: 16:00 ac yn cau am 17:00
Rowndiau terfynol yn dechrau am 17:30

Tîm Paraddringo Prydain
Dylai'r rhai sy'n dymuno cael eu hystyried ar gyfer y tîm Paraddringo gwblhau'r ffurflen feddygol ganlynol at ddibenion Dosbarthu. Defnyddiwch y ffurflen IFSC berthnasol a geir drwy y ddolen hon
 
Rhaid cyflwyno ffurflenni meddygol i Zoe@thebmc.co.uk
 
Mae'r polisi dethol ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus a gellir dod o hyd iddo yma a bydd yn cael ei gadarnhau cyn y digwyddiad hwn.

Sylwch, bydd angen i unrhyw un sy'n ymuno â'r tîm gael Dosbarthiad Rhyngwladol yn y digwyddiad Rhyngwladol cyntaf.
 
POLISI CANSLO
Os byddwch yn canslo gyda llai na phum diwrnod busnes o'r gystadleuaeth - ni fydd gennych hawl am ad-daliad.
Os byddwch yn canslo mwy na phum diwrnod busnes cyn y gystadleuaeth - byddwch yn derbyn ad-daliad o 50% o'r rownd(iau) a ganslwyd.
 • Os caiff cystadleuaeth ei chanslo oherwydd amgylchiadau annisgwyl - bydd gennych hawl i ad-daliad llawn.
GWYBODAETH BELLACH
Cysylltwch â Zoe Spriggins (Rheolwr Rhaglen Cystadleuaeth BMC) Ffôn: 0161 438 3313 / E-bost:zoe@thebmc.co.uk

 


WATCH: We Are GB Climbing

🧗‍♀️ FOLLOW: GB Climbing's Instagram for exclusive photos and results

⛰️ JOIN: Become a BMC member and support GB Climbing

📺 WATCH: GB Climbing YouTube playlist

🐦SCROLL: GB Climbing on X for live updates

👍 LIKE: GB Climbing Facebook for even more news and photos

👀 VISIT: GB Climbing website and see who's on the team

GB Climbing is supported by the BMC, Mountaineering Scotland and Secur-it. Many UK walls also support the GB Climbing team through free or subsidised entry.


« Back

Print this article

This article has been read 4364 times

TAGS

Click on the tags to explore more

RELATED ARTICLES

National Competitions Schedule 2024
0
National Competitions Schedule 2024

Following a review, we are pleased to present the provisional competitions calendar for 2024.
Read more »

OFF THE WALL: England Squad Applications - Round 2
1
OFF THE WALL: England Squad Applications - Round 2

The second round of applications for the England Squad will soon open.
Read more »

Junior British Lead Climbing Championships 2023
0
Junior British Lead Climbing Championships 2023

Results of the Junior British Lead Climbing Championships, the premier event for Junior Lead Climbers under the age of 20 years old, hosted by the BMC (British Mountaineering Council) and GB Climbing.
Read more »

Comments are disabled
Comments are currently on | Turn off comments
0

There are currently no comments, why not add your own?

RELATED ARTICLES

National Competitions Schedule 2024
0

Following a review, we are pleased to present the provisional competitions calendar for 2024.
Read more »

OFF THE WALL: England Squad Applications - Round 2
1

The second round of applications for the England Squad will soon open.
Read more »

Junior British Lead Climbing Championships 2023
0

Results of the Junior British Lead Climbing Championships, the premier event for Junior Lead Climbers under the age of 20 years old, hosted by the BMC (British Mountaineering Council) and GB Climbing.
Read more »

BMC MEMBERSHIP
Join 82,000 BMC members and support British climbing, walking and mountaineering. Membership only £16.97.
Read more »
BMC SHOP
Great range of guidebooks, DVDs, books, calendars and maps.
All with discounts for members.
Read more »
TRAVEL INSURANCE
Get covered with BMC Insurance. Our five policies take you from the beach to Everest.
Read more »