Welsh Lead Cup 2023/ Cwpan Arwain Cymru 2023

Posted by Zoe Spriggins on 27/03/2023

The Welsh Lead Cup takes place on 20 and 21 May and is the second event in the Four Nation Lead Series.

FULL RESULTS: Welsh Lead Cup

Four Nations Series Rank

Podium Shots

Senior Male

1 Jamie Jenkins

2 Daniel Smith

3 Joe Walmsley 

Senior Female

1 Jen Wood

2 Thea Cameron

3 Jo Neame

Youth D Male

1 Paul Bouwknegt

2 Bodhi Wills

3 Joey Howells

Youth D Female

1 Avalon Allibone

2 Olivia Fraser

3 Lily Kettle 

Youth C Male

1 Louie Cawley

2 Oliver Philipson

3 Charlie Wardrop

Youth C Female

1 Jessica Ward

2 Imogen Lilley

3 Florence Nuttall

Youth B Male

1 Isaac Sutton

2 Tom Bouwknegt 

3 Joe Greening 

Youth B Female

1 Isabella Rinaldi

2 Connie Bridgens

3 Anna Fraser


Youth A Male

1 Sean Henchion

2 Cameron Maclean

3 Adam Meziane-Joynson

Youth A Female 

1 Jessica Claxton-Daniels

2 Kate Henderson

3 Emma Little

Date: 20 & 21 May 2023

Location: Beacon Climbing Centre, Caernarfon

Categories: Youth A, B and C, D, Senior (16+) and Para

Each category will face two qualifying routes and a final route. 

Categories Youth B, C and D will climb on Saturday 20 May.

Categories Youth A, Senior (16+) and Para will climb on Sunday 21 May

All competitors under the age of 18 must be accompanied by one parent/guardian only, but loco parentis can be used where required. If a parent/guardian, spectator or coach, volunteers to assist in a Judge or Belayer role on the day, this will be in addition to the accompanying adult.

Format

There are two qualification routes per category, there will be no isolation for these routes. The starting order for the first qualifying route is random. Then the starting order for the second qualifier is the same as the first but staggered halfway. E.g. If there are 20 competitors in the category, number 11 will climb first on the second qualifier.

For the finals, all finalists will be held in an isolation zone. There will be a six minute observation of the final route, and then the finals are climbed on-sight.

Rules

It is important to read the Rules for this event. The Rules can be found here

Entry

All categories £40

All competitors under the age of 18 must be accompanied by one parent/guardian only, but loco parentis can be used where required. If a parent/guardian, spectator or coach volunteers to assist in the running of the competition on the day, this will be in addition to the accompanying adult.

Late entries will not be accepted.

To enter you must complete our online booking form, with successful payment, by the entry deadline. Forms without payment will NOT be accepted.

All competitors MUST be a current member of the BMC, Mountaineering Scotland or Mountaineering Ireland to enter.

JOIN: Become a member of the BMC from just £2.08/ month

If you haven’t used the online booking system before, then you will need to create an account to log in.

Registration opens at 8am 24 April 2023 and closes at Midday on 15 May 2023

Event Details

Early Registration is open to all categories on Friday 19 May 2023 from 4-7:30pm,

Warm up is available from 08:15am on both Saturday and Sunday.

Warning: This provisional schedule has to be confirmed after registration has closed and will depend of the number of registered athletes- the isolation and finals time may be moved forward depending on competitor numbers

START LISTS

Start Lists Amended- Youth B, Senior Male

Provisional Timetable:

Saturday 20 May 2023:

Registration: Saturday 20 May 2023, 08:15 - 09:00am

Qualification: 9:30am - Q2 will start straight after Q1 ends as long as 50mins rest period for climber 1 on Q2 has lapsed.

Isolation Opens: 16:30 and closes 17:00.

Finals start at 17:45

Sunday 21 May:

Registration: Sunday 21 May, 08:15 -09:00am

Qualification: 9:30am- Q2 will start straight after Q1 ends as long as 50mins rest period for climber 1 on Q2 has lapsed.

Isolation Opens: 15:30 and closes 16:00

Finals start at 16:45

CANCELLATION POLICY

  • If you cancel with less than five business days of the competition - you will not be entitled to a refund.
  • If you cancel more than five business days before the competition - you will receive a 50% refund of the cancelled round/s.
  • If a competition is cancelled due to an unforeseen circumstance - you will be entitled to a full refund.

FURTHER INFORMATION
Contact Zoe Spriggins (BMC Competition Program Manager) Tel: 0161 438 3313 / Email: zoe@thebmc.co.uk

Fersiwn Gymraeg Isod

 

Cynhelir Cwpan Arwain Cymru ar 20 a 21 Mai a dyma'r ail ddigwyddiad yng Nghyfres Arwain y Pedair Cenedl.

 

Dyddiad: 20 a 21 Mai 2023
Lleoliad: Canolfan Ddringo Beacon, Caernarfon

Categorïau: Ieuenctid A, B ac C, D, Hŷn (16+) a Para

 

Bydd pob categori yn wynebu dau lwybr cymhwyso a llwybr terfynol.

Categorïau Bydd Ieuenctid B, C a D yn dringo ddydd Sadwrn 20 Mai.

Categorïau Bydd Ieuenctid A, Hŷn (16+) a Para yn dringo ddydd Sul 21 Mai


Rhaid i bob cystadleuydd dan 18 oed fod yng nghwmni un rhiant/gwarcheidwad yn unig, ond gellir defnyddio loco parentis lle bo angen. Os yw rhiant/gwarcheidwad, gwyliwr neu hyfforddwr, yn gwirfoddoli i gynorthwyo mewn rôl Barnwr neu Wernwr ar y diwrnod, bydd hyn yn ychwanegol at yr oedolyn sydd gyda nhw.

 

Fformat
Mae dau lwybr cymhwyster fesul categori, ni fydd ynysu ar gyfer y llwybrau hyn. Mae trefn gychwynnol y llwybr cymhwyso cyntaf ar hap. Yna mae'r drefn gychwynnol ar gyfer yr ail gêm rhagbrofol yr un peth â'r cyntaf ond yn raddol hanner ffordd. E.e. Os oes 20 o gystadleuwyr yn y categori, bydd rhif 11 yn dringo gyntaf ar yr ail gêm ragbrofol.

Ar gyfer y rowndiau terfynol, bydd pawb sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu cynnal mewn parth ynysu. Bydd y llwybr terfynol yn cael ei arsylwi am chwe munud, ac yna bydd y rowndiau terfynol yn cael eu dringo ar y golwg.

 

Rheolau
Mae'n bwysig darllen y Rheolau ar gyfer y digwyddiad hwn. Gellir bod o hyd i'r Rheolau yma

 

Mynediad

Pob categori £40

Rhaid i bob cystadleuydd dan 18 oed fod yng nghwmni un rhiant/gwarcheidwad yn unig, ond gellir defnyddio loco parentis lle bo angen. Os bydd rhiant/gwarcheidwad, gwyliwr neu hyfforddwr yn gwirfoddoli i gynorthwyo gyda rhedeg y gystadleuaeth ar y diwrnod, bydd hyn yn ychwanegol at yr oedolyn sydd gyda nhw.

Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu derbyn.

I gystadlu mae'n rhaid i chi gwblhau ein ffurflen archebu ar-lein, gyda thaliad llwyddiannus, erbyn y dyddiad cau. NI dderbynnir ffurflenni heb daliad.

 

RHAID i bob cystadleuydd fod yn aelod cyfredol o'r CMP, Mountaineering Scotland neu Mountaineering Ireland i gystadlu.

Os nad ydych wedi defnyddio’r system archebu ar-lein o’r blaen, yna bydd angen i chi greu cyfrif i fewngofnodi.


Mae cofrestru yn agor am 8am 24 Ebrill 2023 ac yn cau am hanner dydd ar 15 Mai 2023

 

Manylion y Digwyddiad

Mae Cofrestru Cynnar yn agored i bob categori ddydd Gwener 19 Mai 2023 o 4-8yp,

Mae cynhesu fynu ar gael o 08:15yb ar dydd Sadwrn a dydd Sul.

Rhybudd: Mae'n rhaid cadarnhau'r amserlen dros dro hon ar ôl i'r cofrestru ddod i ben a bydd yn dibynnu ar nifer yr athletwyr cofrestredig - gellir symud yr amser ynysu a'r rownd derfynol ymlaen yn dibynnu ar nifer y cystadleuwyr

 

Amserlen Dros Dro:

Dydd Sadwrn 20 Mai 2023:
Cofrestru: Dydd Sadwrn 20 Mai 2023, 08:15 - 09:00yb
Cymhwyster: 9:30yb - Bydd Ch2 yn cychwyn yn syth ar ôl i Ch1 ddod i ben cyn belled âbod y cyfnod gorffwys o 50 munud ar gyfer dringwr 1 ar Ch2 wedi dod i ben.
Arwahanrwydd yn agor: 16:30 ac yn cau am 17:00.
Rowndiau terfynol yn dechrau am 17:45

Dydd Sul 21 Mai:
Cofrestru: Dydd Sul 21 Mai, 08:15 -09:00yb
Cymhwyster: 9:30yb- Bydd Ch2 yn cychwyn yn syth ar ôl i Ch1 ddod i ben cyn belled â bod cyfnod gorffwys o 50 munud ar gyfer dringwr 1 ar Ch2 wedi dod i ben.
Arwahanrwydd yn agor: 16:30 ac yn cau am 17:00
Rowndiau terfynol yn dechrau am 17:45

 

POLISI CANSLO

  1. Os byddwch yn canslo gyda llai na phum diwrnod busnes o'r gystadleuaeth - ni fydd gennych hawl i ad-daliad.
  2. Os byddwch yn canslo mwy na phum diwrnod busnes cyn y gystadleuaeth - byddwch yn derbyn ad-daliad o 50% o'r rownd(iau) a ganslwyd.
  3. Os caiff cystadleuaeth ei chanslo oherwydd amgylchiadau annisgwyl - bydd gennych hawl i ad-daliad llawn.

 

GWYBODAETH BELLACH

Cysylltwch â Zoe Spriggins (Rheolwr Rhaglen Cystadleuaeth BMC) Ffôn: 0161 438 3313 / E-bost: zoe@thebmc.co.uk

 


WATCH: We Are GB Climbing

🧗‍♀️ FOLLOW: GB Climbing's Instagram for exclusive photos and results

⛰️ JOIN: Become a BMC member and support GB Climbing

📺 WATCH: GB Climbing YouTube playlist

🐦SCROLL: GB Climbing on X for live updates

👍 LIKE: GB Climbing Facebook for even more news and photos

👀 VISIT: GB Climbing website and see who's on the team

GB Climbing is supported by the BMC, Mountaineering Scotland and Secur-it. Many UK walls also support the GB Climbing team through free or subsidised entry.


« Back

Print this article

This article has been read 5755 times

TAGS

Click on the tags to explore more

RELATED ARTICLES

National Competitions Schedule 2024
0
National Competitions Schedule 2024

Following a review, we are pleased to present the provisional competitions calendar for 2024.
Read more »

OFF THE WALL: England Squad Applications - Round 2
1
OFF THE WALL: England Squad Applications - Round 2

The second round of applications for the England Squad will soon open.
Read more »

Junior British Lead Climbing Championships 2023
0
Junior British Lead Climbing Championships 2023

Results of the Junior British Lead Climbing Championships, the premier event for Junior Lead Climbers under the age of 20 years old, hosted by the BMC (British Mountaineering Council) and GB Climbing.
Read more »

Comments are disabled
Comments are currently on | Turn off comments
0

There are currently no comments, why not add your own?

RELATED ARTICLES

National Competitions Schedule 2024
0

Following a review, we are pleased to present the provisional competitions calendar for 2024.
Read more »

OFF THE WALL: England Squad Applications - Round 2
1

The second round of applications for the England Squad will soon open.
Read more »

Junior British Lead Climbing Championships 2023
0

Results of the Junior British Lead Climbing Championships, the premier event for Junior Lead Climbers under the age of 20 years old, hosted by the BMC (British Mountaineering Council) and GB Climbing.
Read more »

BMC MEMBERSHIP
Join 82,000 BMC members and support British climbing, walking and mountaineering. Membership only £16.97.
Read more »
BMC SHOP
Great range of guidebooks, DVDs, books, calendars and maps.
All with discounts for members.
Read more »
TRAVEL INSURANCE
Get covered with BMC Insurance. Our five policies take you from the beach to Everest.
Read more »