BMC Cymru Access and the Environment Hustings

Posted by Eben Muse on 22/04/2021

The BMC Cymru Access and the Environment Hustings will be an opportunity to put questions to candidates from the three largest Welsh parties in the upcoming May 6th elections.

With the combined issues of a climate crisis, a global pandemic, and wildly varying polls, the May 6th election is unlike any other we have experienced in recent times. Access to our green spaces has been both restricted and appreciated more than ever before with millions flocking to the mountains and coasts as lockdowns ease and the days grow longer. How we move on now is of utmost importance.

Featuring candidates from the three largest Welsh parties, the BMC Cymru Access and the Environment Hustings will be an opportunity to put questions to them live as you watch the stream, but we’d also like to invite you to supply us with some questions in advance.

For the chance to put your questions to your candidates, click here

You can also participate using the hashtag #BMCSenedd21 on social media.

The date and time for the Hustings will be Wednesday the 28th of April, from 7:30-8:30pm, and will be hosted on Zoom by BMC Cymru chair Dr Neal Hockley.

REGISTER TO ATTEND

We will be focusing on issues relating to our 2021 Senedd Election Manifesto.

The candidates for the event are:

Labour: Huw Irranca-Davies (Ogmore)

 

Huw has been a passionate campaigner for walking and greater access to the outdoors for many years. As an MP he supported the Right to Roam, and when he was UK Environment Minister he helped put in place the South Downs National Park and the England Coastal Park. He is a Vice-President of Ramblers Cymru, and a keen hill-walker. He and his family completed the Tour du Mont Blanc last year, the latest of their long-distance treks.

 

Conservative: Mia Rees (Cynon Valley, South Wales Central)

Mia Rees is standing for the Welsh Conservatives in Cynon Valley. She was born on the edge of Dartmoor so from an early age enjoyed hiking, walking and exploring. Mia has worked for a number of Welsh charities focusing on homelessness and youth unemployment and has been able to incorporate her love of the outdoors into her work. Most weekends Mia is out walking with her dog or mountain biking with her husband. She is passionate about outdoors activities being accessible to all and the protection of our environment and green spaces. 

Plaid Cymru: Jonathan Clarke (Newport West, South Wales East)

 

The Plaid Newport West candidate. An ex-journalist, worked in PR for the Met, ex -E IT Professional, work in recruitment. Politics aside, he’s interested in archaeology, history, Newport County, the Gwent Dragons and hill / dog walking. The biggest threat to open access to green spaces and mountains is the 2026 deadline for registration of rights of way. He’s been off the beaten track (when you could) in the Russian Caucasus, NWFP and various stans. Highlights include gazing at the snow-capped peaks of the Pamirs, whilst in the desert and escaping from the clutches of the Tadjik KGB.

BMC Cymru Hysting Mynediad a’r Amgylchedd

Gydag argyfwng newid hinsawdd, pandemig byd-eang, a’r arolygon barn yn neidio i fyny ac i lawr yn wyllt, mae etholiad y Senedd ar Fai’r 6ed yn debyg o fod yn wahanol i unrhyw etholiad rydym wedi ei brofi o fewn cof. Mae ein mynediad i ofodau gwyrdd wedi ei gyfyngu, a’i werthfawrogi yn fwy nac erioed o’r blaen, â miliynau yn llifo i’r mynyddoedd a’r arfordiroedd wrth i’r cyfnodau clo agor, a’r dyddiau yn ymestyn. Mae’r cwestiwn ‘sut y byddwn yn symud ymlaen’ yn aruthrol o bwysig.

Gydag ymgeiswyr o’r pleidiau mwyaf yng Nghymru, mae’r Hysting Mynediad a’r Amgylchedd BMC Cymru yn gyfle i’w holi yn fyw wrth wylio’r ffrwd, ond hoffem eich gwahodd i yrru rhai cwestiynau i ni o flaen llaw.

I gael cyfle i holi eich cwestiwn chi i’r aelodau, dilynwch y ddolen hon

Gallwch hefyd gymryd rhan gan ddefnyddio’r hashnod #BMCSenedd21 ar gyfryngau cymdeithasol.

Dyddiad ac amser yr Hysting yw ddydd Mercher y 28ain o Ebrill, rhwng 7:30-8:30yh, ac fe fydd yn cael ei gynnal ar Zoom, gan gadeirydd BMC Cymru, Dr Neal Hockley.

Yn anffodus, bydd yn ddigwyddiad Saesneg ei hiaith y tro yma, ond byddwn yn ymdrechu i wneud diolchiadau/cyflwyniadau yn y Gymraeg.

I GOFRESTRU, CLICIWCH YMA

Byddwn yn canolbwyntio ar faterion yn ymwneud ag ein Maniffesto.

Yr ymgeiswyr a fydd yn rhan o’r digwyddiad yw:

Llafur- Huw Irranca-Davies (Ogmore)

Mae Huw wedi bod yn ymgyrchydd angerddol dros gerdded, ac ehangu mynediad i’r awyr agored ers llawer blwyddyn. Fel AS, cefnogodd Hawl i Grwydro, a phan oedd yn wenidog yr amgylchedd y DU, helpodd sefydlu Parc Cenedlaethol South Downs, a Llwybr Arfordir Lloegr. Mae’n Is-Lywydd ar Ramblers Cymru ac yn gerddwr brwd. Cyflawnodd ef a’i deulu y Daith Mont Blanc llynedd, y diweddara o’u teithiau cerdded hir.

Y Ceidwadwyr- Mia Rees (Cwm Cynon, Canol De Cymru)

Mae Mia Rees yn ymgeisydd dros y Ceidwadwyr Cymreig yng Nghwm Cynon. Cafodd ei geni ar ymyl Dartmoor, ac felly y bu hi’n mwynhau cerdded, a darganfod yr ardal ers blynyddoedd maith. Bu Mai yn gweithio dros nifer o elusennau Cymraeg, gan ffocysu ar ddigartrefedd a diweithdra mewn pobl ifanc, a phlethodd ei chariad at yr awyr agored i mewn i’w gwaith. Y rhan fwyaf o benwythnosau, bydd Mai allan yn cerdded a’i chi, neu yn beicio mynydd a’i gwr. Mae hi’n angerddol dros wneud gweithgareddau awyr agored yn gyraeddadwy i bawb, a dros warchod ein hamgylchedd a’n gofodau gwyrdd.

Plaid Cymru- Jonathan Clarke (Gorllewin Casnewydd, De Orllewin Cymru)

Ymgeisydd Plaid Cymru dros Orllewin Casnewydd. Cyn newyddiadurwr, bu’n gweithio mewn PR dros y Met, ac fel mewn IT HE proffesiynol, ac mewn recriwtio. Ar wahân i wleidyddiaeth, mae ganddo ddiddordeb mewn archeoleg, hanes, Sir Casnewydd, Dreigiau Gwent, a cherdded a’i gi. Y bygythiad mwyaf i fynediad rhydd a gofodau gwyrdd yw’r dyddiad cau 2026 i gofrestru dros hawliau tramwy cyhoeddus. Bu’n cerdded oddi ar y llwybr (pan oedd hynny’n bosib) yng Nghawcasws Rwsia, NWFP, ac ambell stan. Uchelbwyntiau megis edrych ar gopaon gwyn y Pamirau, tra’n dianc rhag grafangau KGB Y Tadjik.« Back

Post a comment Print this article

This article has been read 165 times

TAGS

Click on the tags to explore more

RELATED ARTICLES

BMC launches Access Land film to highlight the fight for better access
7
BMC launches Access Land film to highlight the fight for better access

This Valentine’s Day, show your love for our land by sharing the BMC’s new Access Land film to help campaign for better access to wild spaces.
Read more »

Safle monitro gaeaf newydd ar Glogwyn Y Garnedd
0
Safle monitro gaeaf newydd ar Glogwyn Y Garnedd

Safle monitro gaeaf newydd ar Glogwyn Y Garnedd.
Read more »

Support the Right To Roam in Wales
3
Support the Right To Roam in Wales

Only 20% of Wales is considered open access land. The BMC has been campaigning for increased access to nature in Wales for many years and is now calling for new legislation – a Right to Roam Bill.
Read more »

Post a Comment

Posting as Anonymous Community Standards
3000 characters remaining
Submit
Your comment has been posted below, click here to view it
Comments are currently on | Turn off comments
0

There are currently no comments, why not add your own?

RELATED ARTICLES

BMC launches Access Land film to highlight the fight for better access
7

This Valentine’s Day, show your love for our land by sharing the BMC’s new Access Land film to help campaign for better access to wild spaces.
Read more »

Safle monitro gaeaf newydd ar Glogwyn Y Garnedd
0

Safle monitro gaeaf newydd ar Glogwyn Y Garnedd.
Read more »

Support the Right To Roam in Wales
3

Only 20% of Wales is considered open access land. The BMC has been campaigning for increased access to nature in Wales for many years and is now calling for new legislation – a Right to Roam Bill.
Read more »

BMC MEMBERSHIP
Join 82,000 BMC members and support British climbing, walking and mountaineering. Membership only £16.97.
Read more »
BMC SHOP
Great range of guidebooks, DVDs, books, calendars and maps.
All with discounts for members.
Read more »
TRAVEL INSURANCE
Get covered with BMC Insurance. Our five policies take you from the beach to Everest.
Read more »